معین درباری اصل
از قدیمی ترین رستوران های کشور
مشهد - بین پاسداران 2و4
8598898و 8598985
رستوران معین درباری

چلو کباب برگ ممتاز                   مخصوص معین درباری

کباب برگ معین درباری

باقلا پلو با گوشت                        مخصوص معین درباری

باقالی پلو با گوشت معین درباری
چلو کباب برگ مخصوص            مخصوص معین درباری

چلوبرگ-مخصوص

چلو کباب سلطانی

 

چلو کباب بختیاری                       مخصوص معین درباری

بلغاری

چلو کباب لقمه زعفرانی                مخصوص معین درباری

چلو جوجه کباب با استخوان          مخصوص معین درباری

جوجه کباب معین درباری

چلو جوجه کباب                          مخصوص معین درباری

چلو جوجه کباب کعین درباری

چلو اکبر جوجه با رب انار            مخصوص معین درباری

چلو کباب کوبیده مخصوص           مخصوص معین درباری

کوبیده معین درباری

سبزی پلو با ماهی                        مخصوص معین درباری